ÅRSMØTE I EFK/S 22. februar 2014 kl. 15:00

SAKSLISTE

Sak 1

Godkjenning av innkalling.

Sak 2

Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen

Sak 3

Årsmelding for 2013 EFK/S
Sakspapirer sendes utsenest pr 08.02.2014

Sak 4

Regnskap for 2013
Revidert regnskap sendes ut senest pr 08.02.2014
.

Sak 5

Aktivitetsplan 2014
Forslag sendes ut innen 08.02.2014

Sak 6

Priser for aktiviteter i 2014
Herunder brukertilskudd og selvassuranse
Styrets forslag sendes ut innen 08.02.2014

Sak 8

Innkomme saker
(Saker til årsmøte må være i hende til styret@efks.no, senest 4 feberuar 2014).

Sak 9

Valg
Det skal velges Leder, Styremedlem, Vararepresentanter, Revisorer og Valgkomité.

MVH
Styret EFK/s.

styret

Vedlegg: Årsmøteinkalling EFKS 2014