Det møtte 17 medlemmer. Møtet ble ledet av Ida Mellesdal.

1. Evaluering av sesongen 2014

Samlet flytid: 245,5 timer fordelt på 185 timer v/flyslep og 60 timer v/vinsjstart.
Antall starter: 479 (mot 500 i 2013) fordelt med 245 vinsjstarter og 232 med flyslep.
Det ble tatt termikk på ca 1/3 av startene med vinsj.

Framkomne synspunkter:

 • Vi bør satse videre på vinsj.
 • Vellykket tur til Rørbäcksnäs.
 • To piloter deltok på Frya-samlingen.
 • Vi mistet en del flydager pga div. arrangementer på ORS, bl.a. Noble Ledger i september.
 • Positivt at vi har fått vist oss fram på arrangementene.
 • Samlet sett en ordinær sesong.

2. Vinsj

Ida redegjorde for slepeflyproblematikken og viste til at S/NLF ønsker operativ vinsj i sommersesongen. Spørsmålet er om vi skal skifte over til kunststoffliner (Dynema). Arne Gjelten og Jan-Arild Lindstad har vært på ekskursjon til Skylaunche i England for å se på deres vinsj med Dynema og for å få ideer om oppdatering av vår vinsj. Jan-Arild og Arne ga et referat fra turen. I tillegg presenterte Jan-Arild en powerpoint over Historikk –Visjoner – Betraktninger – Forutsetninger – Utfordringer sammen med sitt forslag til anskaffelse av Dynema-liner og oppgradering av vinsjen med estimerte kostnader og finansiering fordelt over tre år.

Framkomne synspunkter:

 • Efk/s er eneste klubb i Norge som benytter vinsj. Vi bør bruke vinsj som vår startmetode.
 • Samarbeid med Gardermoen Seilflyklubb (GSFK) om operasjon av vinsjen?
 • Samarbeid med S/NLF om det samme?
 • Efk/s kan tilby å bistå S/NLF så langt vi kan med vår kompetanse og bruk av vinsj. Det langsiktige målet må være at S/NLF anskaffer egen vinsj som et stående tilbud gjennom hele sesongen.
 • Et steg på vegen kan være å inngå samarbeid med GSFK.
 • Det bør arbeides videre med utvidelse av banen.
 • Det bør anskaffes kunststoffliner.
 • Erfaringer med vinsjstarter i Tyskland (Ole Marskar): Kunststoffliner ga mulighet til 1000m. De fleste valgte 600 m (ulike oppstillingsplasser for ulike høydevalg) med påfølgende termikkflyging. 95% av alle starter var med vinsj.
 • Efk/s bør tilby vinsjkurs for instruktører og vinsjførere.

Konklusjon:

Medlemsmøtet anmoder styret om å ta opp med S/NLF hva vi kan tilby.

3. Samarbeid med GSFK.

Skolesjefen har hatt kontakt med skolesjefen i GSFK. De er interessert i kurs for instruktører til våren.

Konklusjon:

Skolesjefen tar kontakt med GSFK for nærmere avtale.

4. Administrasjon av gruppene i EFK

Ida orienterte om arbeidet som er gjort så langt om forenklet organisasjonsmodell.

Konklusjon:

Styret i Efk/s går videre med saken.

5. Sesongen 2015

Det er ikke kommet noen signaler på om det blir fortballturnering. Mustang-treff blir som før.

Framkone spørsmål og synspunkter:

 • Skal vi ta sikte på 1 eller 2 sommeruker?
 • Skal vi ha 1 eller 2 vinsjkurs?
 • Bør vi sette av helger med flyging (bl.a. strekk) for egne medlemmer uten annen aktivitet?
 • Under arrangementer bør vi heller satse på introturer enn på kiosksalg.
 • Ønske om klubbtur til Vejle eller Falkøping.
 • Vaktplan for instruktører? Fordele vaktene på to økter?
 • Hovedstyret er interessert i ”Åpen dag”.

Konklusjon:

 1. Planlagte arrangementer (Åpen dag) må inn i årsplanene for EFK og NLF.
 2. Skolesjefen setter opp tabell i samarbeid med GSFK med oversikt over personell som kan ta vakt når.

6. Vedlikehold 2014-2015

Teknisk sjef har satt opp følgende rekkefølge på årsettersyn:

 1. LN-GHG
 2. LN-GBZ
 3. LN-GIB
 4. LN-GLG

K8 LN-GGZ eies av et konsortium på 18 personer der de fleste er medlemmer i EFK. Når flyet står ferdig til våren, vil det i praksis bli å betrakte som et klubbfly. Det ble reist spørsmål om det bør fritas for betaling for hangarplass og bruk av byggelokale.

Konklusjon:

 1. Kroppen til LN-GHG er satt inn i byggelokalet. LN-GIB er demontert og satt i henger. Alt som skal inn i hangar, er satt inn.
 2. Det ble ikke konkludert i spørsmålet ang. LN-GGZ. Dette er en sak som må vurderes av styret.

Svein Birkeland
ref.